Inhoud En Competenties

Inhoud

Aan de hand van een aantal patiënt/cliënt – hulpverlenersituaties wordt ingegaan (vooral gereflecteerd ) op de psychosociale begeleidende rol van de sociaal verpleegkundige.
De cliënt-hulpverlenersituaties zijn zo uitgekozen dat ze een aantal themata naar voor schuiven die relevant zijn in de uitoefening van het beroep van de sociaal verpleegkundige.
Deze themata zijn – behoudens toevoeging op vraag van student, of weglating uit tijdsnood :
- relatieproblemen
- echtscheiding (echtscheidingsbegeleiding; kinderen bij echtscheiding)
- geweld in het gezin
- seksualiteit (professionele houding inzake seksualiteit)
- ouders van kinderen met een functiebeperking
- …
(De student kan dus ook eigen thema’s aandragen op basis van ervaring, stages, interesses,…)

Er wordt stilgestaan bij:
- de omschrijving en achtergronden van de problematiek/situatie/thema
- de aandachtspunten en valkuilen in de begeleiding bij dergelijke situaties

Als rode draad doorheen de contactmomenten wordt veel tijd gemaakt voor aandacht/uitwisseling/reflectie rond eigen waarden en normen die het professioneel handelen beïnvloeden.

Eindcompetenties

Met deze onderwijsactiviteit wordt beoogd een bijdrage te leveren tot het verwerven van volgende competenties:

Als persoon handelen naar beroepsspecifieke attitudes
- het ethisch verantwoord verpleegkundig handelen
- empathie, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen aanwenden in de verpleegkundige context
- een verpleegkundige relatie aangaan gebruik maken van communicatieve vaardigheden
Als klinisch beoordelaar en zorgverlener zorg op maat verlenen
- een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie
- relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde
- preventief zorg verlenen
Als lid van een team interprofessioneel samenwerken om de visie en de doelen van de zorg te realiseren
- interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
Als lid van de samenleving een actieve rol in de samenleving vervullen in functie van gezondheid en welzijn
- open staan voor diversiteit in de samenleving

Als algemene competentie staat vooral het kristisch reflecteren en het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen centraal.

Begincompetenties

Er wordt vanuit gegaan dat de student de basiscommunicatieve vaardigheden beheerst en vertrouwd is met de regels van feedback geven en feedback ontvangen. De basishouding van respect voor anderen is ook ten aanzien van medestudenten een conditio sine qua non.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License